fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(„Zásady“)

Mým cílem je respektovat Vaše osobní údaje a také Vaše soukromí. Proto jsem vypracovala tento dokument, pomocí kterého Vás informuji, jak zacházím s Vašimi osobními údaji na těchto webových stránkách https://luciesura.cz/ (dále jen „Internetové stránky“) a jakým způsobem Vaše osobní údaje chráním (dále jen „Zásady“).

1. Identifikační a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (fyzická osoba) je Lucie Surá, se sídlem Planá nad Lužnicí Husova 11 IČO: 09719172(„Správce“ nebo „já“).

Kontaktní údaje Správce: fotoluciesura@gmail.com , TEL: 604737754

2. Sliby ochrany soukromí

 1. Respektuji Vaše soukromí a vaše volby.
 2. Zajišťuji, aby ochrana soukromí a bezpečnost byly součástí každé mojí činnosti.
 3. Vaše osobní údaje nikdy nenabízím ani neprodávám.
 4. Mým cílem je uchovávat Vaše údaje zabezpečené a chráněné.
 5. Usiluji o otevřenost a transparentnost, pokud jde o způsob, jakým používám Vaše osobní údaje.
 6. Vaše údaje nepoužívám způsobem, o kterém bych Vás předem neinformoval.
 7. Respektuji Vaše práva a vždy se snažím co nejvíce vyhovět Vašim požadavkům, v souladu s vlastní právní a provozní odpovědností.
 8. Jestliže se mnou sdílíte své osobní údaje nebo jestliže shromažďuji vaše osobní údaje, používám je v souladu s těmito Zásadami. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte mě, prosím, prostřednictvím této mé e-mailové adresy: fotoluciesura@gmail.com .

3. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace nebo údaje, díky nimž Vás lze identifikovat buď přímo (např. vaše jméno), nebo nepřímo (např. prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě, jako je jedinečné identifikační číslo). To znamená, že osobní údaje zahrnují údaje jako e-mail/soukromé adresy/mobilní telefon, uživatelská jména, profilové fotky, osobní preference a obsah generovaný uživatelem, finanční údaje a informace týkající se tělesné charakteristiky. Mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu Vašeho počítače nebo MAC adresu Vašeho mobilního zařízení a také soubory cookies.

4. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám pouze v těchto případech:

 • Pokud jste vyplnili formulář na mých Internetových stránkách nesoucí název svatba — rezervace.
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

A. Zpracování osobních údajů na základě vyplněného formuláře svatba — rezervace na mých Internetových stránkách

Pokud jste se rozhodli vyplnit formulář nesoucí název svatba — registrace na mých Internetových stránkách, budu zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem kontaktování, dohody termínu a jiných následných detailů ohledně Vaší svatby pro poskytnutí svých fotografických služeb na Vaší svatbě („Služba“). Z tohoto titulu potřebuji zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedete v rámci formuláře svatba — rezervace. Jedná se tedy především o tyto osobní údaje:

 • jména snoubenců,
 • e-mail,
 • telefon,
 • datum konání a místo konání svatby,
 • kolik hostů budete mít na svatbě,
 • kdo bude svatební kameraman,
 • osobní údaje týkající se Vaší svatby či Vašeho příběhu („Napište mi něco o Vaší svatbě. Rád si přečtu i Váš příběh“),
 • jak jste se o mně dozvěděli.

Uvedené osobní údaje zpracovávám výhradně pro účel poskytnutí Služby, na základě Vámi zvolených kritérií, a po dobu výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi mnou a Vámi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Můžete kdykoliv požádat o smazání Vašeho formuláře v mé databázi pomocí e-mailu: fotoluciesura@gmail.com . Bez zbytečného odkladu (maximálně do 15 pracovních dnů) Vaše osobní údaje smažu a přestanu je nadále zpracovávat.

Primárně zpracovávám osobní údaje sám vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou osobní údaje zpracovávat i další zpracovatelé, kteří mi poskytují software, služby a aplikace, jakými jsou například poskytovatelé cloudových služeb, e-mailu nebo dalších softwarových nástrojů a IT infrastruktury. Bez Vašeho souhlasu nepředávám Vaše osobní údaje žádnému z mých obchodních partnerů.

Vzhledem ke zpracování svých osobních údajů vůči mně máte tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí budu oprávněn Vaši žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás zpracovávám nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Opravu či doplnění údajů provedu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na své časové a technické možnosti. Toto své právo můžete kdykoliv vykonat zejména prostřednictvím žádosti týkající se úprav či oprav svých osobních údajů prostřednictvím zaslání tohoto požadavku na e-mail: fotoluciesura@gmail.com .
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažu Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) výmaz mi ukládá zákonná povinnost. Toto své právo můžete kdykoliv vykonat zejména prostřednictvím zaslání tohoto požadavku na e-mail: fotoluciesura@gmail.com .
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, osobní údaje znepřístupním, dočasně odstraním či uchovám anebo provedu jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abych osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudu moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že neprokáži, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončím bez zbytečného odkladu.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: vždy máte právo v případě, že nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracovávám osobní údaje nebo se způsobem, jakým o tomto informuji, obrátit se na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro Ochranu osobních údajů, a to na adrese:

B. Cookies

V případě, kdy navštívíte mé Internetové stránky, chtěla bych Vás upozornit, že používám cookies. Pomocí cookies získávám některé informace o Vás, Vašem zařízení a způsobu, jakým užíváte mé Internetové stránky a na jejich základě pak můžu upravovat Internetové stránky, aby byly uživatelsky přívětivější, zlepšovat své služby nebo také cílit svoji reklamu. https://luciesura.cz/